3299Keysight Technologies 4658045A5DA2 54621D Disc Benchtop Portable 60.0 MHz 1 2 16  13 200.0 MSa/sec 2 4 MB
3299Keysight Technologies 4658045A5A9C 54622D Disc Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 16  13 200.0 MSa/sec 2 4 MB
3299Keysight Technologies 4658045A5B6A 54641D Disc Benchtop Portable 350.0 MHz 40 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 8 MB
3299Keysight Technologies 4658045A58D7 54642D Disc Benchtop Portable 500.0 MHz 55 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 8 MB
3299Keysight Technologies 4658045A5981 54830D Disc Benchtop 600.0 MHz 76 2 16  13 4.0 GSa/sec 73 128 Mpts (with options or upgrades)
3299Keysight Technologies 4658045A5653 54831D Disc Benchtop 600.0 MHz 76 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 128 Mpts (with options or upgrades)
3299Keysight Technologies 4658045A578D 54832D Disc Benchtop 1.0 GHz 80 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 128 Mpts (with options or upgrades)
3299Keysight Technologies 465804555EF9 54833D Disc Benchtop 1.0 GHz 80 2 16  13 4.0 GSa/sec 73 128 Mpts (with options or upgrades)
3299Keysight Technologies 465804595A62 MSO6012A   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 8 Mpts (with option)
3299Keysight Technologies 465804595B3E MSO6014A   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 8 Mpts (with option)
3299Keysight Technologies 465804595832 MSO6032A   Benchtop Portable 300.0 MHz 36 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 8 Mpts (with option)
3299Keysight Technologies 46580459598F MSO6034A   Benchtop Portable 300.0 MHz 36 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 8 Mpts (with option)
3299Keysight Technologies 46580459569E MSO6052A   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 2 16  13 4.0 GSa/sec 73 8 Mpts (with option)
3299Keysight Technologies 4658045957BD MSO6054A   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 8 Mpts (with option)
3299Keysight Technologies 465804585ECC MSO6102A   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 2 16  13 4.0 GSa/sec 73 8 Mpts (with option)
3299Keysight Technologies 465804585FE2 MSO6104A   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 8 Mpts (with option)
3299Keysight Technologies 465A01595770 MSO7012A Disc Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465B065C566A MSO7012B   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465A01585EA3 MSO7014A Disc Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465B065C5771 MSO7014B   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 4659015E57EF MSO7032A Disc Benchtop Portable 350.0 MHz 40 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465B065F5E7E MSO7032B   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465901595EB8 MSO7034A Disc Benchtop Portable 350.0 MHz 40 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465B065F5F4E MSO7034B   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465901595F0B MSO7052A Disc Benchtop Portable 500.0 MHz 55 2 16  13 4.0 GSa/sec 73 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465B065F5CF6 MSO7052B   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 2 16  13 4.0 GSa/sec 73 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465901595CB1 MSO7054A Disc Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465B065F5DB2 MSO7054B   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465901595D29 MSO7104A Disc Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465B065F5AF9 MSO7104B   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 Standard 8 Mpts MegaZoom III deep memory
3299Keysight Technologies 465804585C88 MSO8064A   Benchtop 600.0 MHz 76 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 128 Mpts
3299Keysight Technologies 465804585D03 MSO8104A   Benchtop 1.0 GHz 80 41 16  13 4.0 GSa/sec 73 128 Mpts
3299Keysight Technologies 465B025F58FA MSO9064A   Benchtop 600.0 MHz 76 41 16  13 10.0 GSa/sec 99 10 Mpt/ch, upgradeable to 1 Gpts
3299Keysight Technologies 465A045A5831 MSO9104A   Benchtop 1.0 GHz 80 41 16  13 20.0 GSa/sec 102 10 Mpt on 4 channels standard, 500 Mpts on 4 channels (1 Gpts on 2 channels) option
3299Keysight Technologies 465A045A59BE MSO9254A   Benchtop 2.5 GHz 103 41 16  13 20.0 GSa/sec 102 10 Mpt on 4 channels standard, 500 Mpts on 4 channels (1 Gpts on 2 channels) option
3299Keysight Technologies 465A045A56E9 MSO9404A   Benchtop 4.0 GHz 104 41 16  13 20.0 GSa/sec 102 10 Mpt on 4 channels standard, 500 Mpts on 4 channels (1 Gpts on 2 channels) option
3299Keysight Technologies 465B0A5557CE MSOX2002A   Benchtop Portable 70.0 MHz 2 2 4 1.0 GSa/sec 4 100 kpts
3299Keysight Technologies 465B0A545E8B MSOX2004A   Benchtop Portable 70.0 MHz 2 41 4 1.0 GSa/sec 4 100 kpts
3299Keysight Technologies 465B0A545F3C MSOX2012A   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 4 1.0 GSa/sec 4 100 kpts
3299Keysight Technologies 465B0A545C29 MSOX2014A   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 4 1.0 GSa/sec 4 100 kpts
3299Keysight Technologies 465B0A545D88 MSOX2022A   Benchtop Portable 200.0 MHz 27 2 4 1.0 GSa/sec 4 100 kpts
3299Keysight Technologies 465B0A545A90 MSOX2024A   Benchtop Portable 200.0 MHz 27 41 4 1.0 GSa/sec 4 100 kpts
3299Keysight Technologies 465B0B5D5CCE MSOX3012A   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 1 Mpts standard, 2 Mpts optional
3299Keysight Technologies 465B0B5D5D41 MSOX3014A   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 1 Mpts standard, 2 Mpts optional
3299Keysight Technologies 465B0B5D5A76 MSOX3024A   Benchtop Portable 200.0 MHz 27 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 1 Mpts standard, 2 Mpts optional
3299Keysight Technologies 465B0B5D5B49 MSOX3032A   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 1 Mpts standard, 2 Mpts optional
3299Keysight Technologies 465B0B5D58FD MSOX3034A   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 1 Mpts standard, 2 Mpts optional
3299Keysight Technologies 465B0B5D5962 MSOX3052A   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 2 16  13 2.0 GSa/sec 19 1 Mpts standard, 2 Mpts optional
3299Keysight Technologies 465B0B5D5647 MSOX3054A   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 2.0 GSa/sec 19 1 Mpts standard, 2 Mpts optional
3299Keysight Technologies 4654005D5EC3 MSOX3102A   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 1 Mpts standard, 2 Mpts optional
3299Keysight Technologies 4654005D5F5F MSOX3104A   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 1 Mpts standard, 2 Mpts optional
234LeCroy 4658045856F1 MS-500   Module 500.0 MHz 55 -- -1 18  114 2.0 GSa/sec 19 50 Mpts/Ch
383Tektronix485C075A5751 MDO3012   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 Mpoints Record Length
383Tektronix485C07555E41 MDO3014   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 Mpoints Record Length
383Tektronix485C075558EA MDO3022   Benchtop Portable 200.0 MHz 27 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 Mpoints Record Length
383Tektronix485C07555978 MDO3024   Benchtop Portable 200.0 MHz 27 41 3 2.5 GSa/sec 42 10 Mpoints Record Length
383Tektronix485C07555F51 MDO3032   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 Mpoints Record Length
383Tektronix485C07555C33 MDO3034   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 41 0 -1 2.5 GSa/sec 42 10 Mpoints Record Length
383Tektronix485C07555DED MDO3052   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 Mpoints Record Length
383Tektronix485C075E5D7C MDO3054   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 Mpoints Record Length
383Tektronix485C07555A84 MDO3102   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 Mpoints Record Length
383Tektronix485C07555BAC MDO3104   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 420.0 fSa/sec 1 10 Mpoints Record Length
383Tektronix4654015D5FD8 MDO4014-3   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 20 Mpoints record length
383Tektronix4654015D5C85 MDO4034-3   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 20 Mpoints record length
383Tektronix4654035C56D3 MDO4054   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 Maximum record length: 20 Mpoints
383Tektronix4654015D5D99 MDO4054-3   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 20 Mpoints record length
383Tektronix4654015D5AB1 MDO4054-6   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 20 Mpoints record length
383Tektronix4654035C57AC MDO4104   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 5.0 GSa/sec 89 Maximum record length: 20 Mpoints
383Tektronix4654015D5B34 MDO4104-3   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 5.0 GSa/sec 89 20 Mpoints record length
383Tektronix4654015D5878 MDO4104-6   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 5.0 GSa/sec 89 20 Mpoints record length
383Tektronix4654015F5DE2 MSO2002B   Benchtop Portable 70.0 MHz 2 2 16  13 1.0 GSa/sec 4 1 Mpoints maximum record length on all channels
383Tektronix4654015F5A50 MSO2004B   Benchtop Portable 70.0 MHz 2 41 16  13 1.0 GSa/sec 4 1 Mpoints maximum record length on all channels
383Tektronix465A025F58CC MSO2012   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 16  13 1.0 GSa/sec 4 1 M record length
383Tektronix4654015F5B0C MSO2012B   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 16  13 1.0 GSa/sec 4 1 Mpoints maximum record length on all channels
383Tektronix465A025F59CD MSO2014   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 1.0 GSa/sec 4 1 M record length
383Tektronix4654015F5816 MSO2014B   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 1.0 GSa/sec 4 1 Mpoints maximum record length on all channels
383Tektronix4654015F59E4 MSO2022B   Benchtop Portable 200.0 MHz 27 2 16  13 1.0 GSa/sec 4 1 Mpoints maximum record length on all channels
383Tektronix465A025F562E MSO2024   Benchtop Portable 200.0 MHz 27 41 16  13 1.0 GSa/sec 4 1 M record length
383Tektronix4654015F56F6 MSO2024B   Benchtop Portable 200.0 MHz 27 41 16  13 1.0 GSa/sec 4 1 Mpoints maximum record length on all channels
383Tektronix465A055C5840 MSO3012   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 5 Mpt record length on all channels
383Tektronix465A055C59A6 MSO3014   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 5 Mpt record length on all channels
383Tektronix465A055C5627 MSO3032   Benchtop Portable 300.0 MHz 36 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 5 Mpt record length on all channels
383Tektronix465A055C5735 MSO3034   Benchtop Portable 300.0 MHz 36 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 5 Mpt record length on all channels
383Tektronix465A055F5EB5 MSO3054   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 5 Mpt record length on all channels
383Tektronix4654015C577B MSO4014B   Benchtop Portable 100.0 MHz 6 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 20 Mpoints record length
383Tektronix4658045B5ABA MSO4032   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 M record length
383Tektronix4658045B5B35 MSO4034   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 M record length
383Tektronix4654035E5E43 MSO4034B   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 20 Mpoints
383Tektronix4658045B58BC MSO4054   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 10 M record length
383Tektronix4654035E5F20 MSO4054B   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 2.5 GSa/sec 42 20 Mpoints
383Tektronix4654015F5E48 MSO4102B   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 2 16  13 2.5 GSa/sec 42 20 Mpoints record length (5 Mponts on L model)
383Tektronix4658045B5919 MSO4104   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 5.0 GSa/sec 89 10 M record length
383Tektronix4654035E5C61 MSO4104B   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 5.0 GSa/sec 89 20 Mpoints
383Tektronix465B0A595B1D MSO5034   Benchtop Portable 350.0 MHz 40 41 16  13 5.0 GSa/sec 89 12.5M record length standard, Up to 125M with option.
383Tektronix465B0A595894 MSO5054   Benchtop Portable 500.0 MHz 55 41 16  13 5.0 GSa/sec 89 12.5M record length standard, Up to 125M with option.
383Tektronix465B0A59591F MSO5104   Benchtop Portable 1.0 GHz 80 41 16  13 10.0 GSa/sec 99 12.5 M record length standard on 4 channels, 25 M standard on 1 or 2 channels, up to 125 M on 4 channels with option.
383Tektronix465B0A59565F MSO5204   Benchtop Portable 2.0 GHz 99 41 16  13 10.0 GSa/sec 99 12.5 M record length standard on 4 channels, 25 M standard on 1 or 2 channels, up to 125 M on 4 channels with option.
383Tektronix415D065D5D4431 MSO54   Benchtop Portable 2.0 GHz 99 41 32  115 6.3 GSa/sec 96 62.5 Mpoints - 125 Mpoints
383Tektronix415D065D5D452F MSO56   Benchtop Portable 2.0 GHz 99 0 -1 0 -1 6.3 GSa/sec 96 62.5 Mpoints - 125 Mpoints
383Tektronix415D065D5D4627 MSO58   Benchtop Portable 2.0 GHz 99 114 64  116 6.3 GSa/sec 96 62.5 Mpoints - 125 Mpoints
383Tektronix465B025E5C1A MSO70404 Disc Benchtop 4.0 GHz 104 41 16  13 25.0 GSa/sec 105 10 M standard:analog + digital; upgrade options available
383Tektronix465B0B585D0F MSO70404C   Benchtop 4.0 GHz 104 41 16  13 25.0 GSa/sec 105 10 M on all 4 channels standard, up to 125 M on all four channels with option.
383Tektronix465B025E5D93 MSO70604 Disc Benchtop 6.0 GHz 107 41 16  13 25.0 GSa/sec 105 10 M standard:analog + digital; upgrade options available
383Tektronix465B0B585A9E MSO70604C   Benchtop 6.0 GHz 107 41 16  13 25.0 GSa/sec 105 10 M on all 4 channels standard, up to 125 M on all four channels with option.
383Tektronix465B025E5A83 MSO70804 Disc Benchtop 8.0 GHz 109 41 16  13 25.0 GSa/sec 105 10 M standard:analog + digital; upgrade options available
383Tektronix465B0B585B5C MSO70804C   Benchtop 8.0 GHz 109 41 16  13 25.0 GSa/sec 105 10 M on all 4 channels standard, up to 125 M on all four channels with option.
383Tektronix465B025E5B5B MSO71254 Disc Benchtop 12.5 GHz 111 41 16  13 50.0 GSa/sec 111 10 M standard:analog + digital; upgrade options available
383Tektronix465B0A5D5BC3 MSO71254C   Benchtop 12.5 GHz 111 41 16  13 100.0 GSa/sec 114 10 M on all 4 channels standard, up to 250 M on all four channels with option.
383Tektronix465B025E5875 MSO71604 Disc Benchtop 16.0 GHz 113 41 16  13 50.0 GSa/sec 111 10 M standard:analog + digital; upgrade options available
383Tektronix465B0A5D58CA MSO71604C   Benchtop 16.0 GHz 113 41 16  13 100.0 GSa/sec 114 10 M on all 4 channels standard, up to 250 M on all four channels with option.
383Tektronix465B025E599B MSO72004 Disc Benchtop 20.0 GHz 115 41 16  13 50.0 GSa/sec 111 10 M standard:analog + digital; upgrade options available
383Tektronix465B0A5D5992 MSO72004C   Benchtop 20.0 GHz 115 41 16  13 100.0 GSa/sec 114 10 M on all 4 channels standard, up to 250 M on all four channels with option.
383Tektronix465804555FBC TLS216 Disc Benchtop Portable 500.0 MHz 55 16  115 16  13 2.0 GSa/sec 19 2000 points
449Yokogawa46590B5E569C DLM2024   Benchtop 200.0 MHz 27 38 4 2.5 GSa/sec 42 Up to 250 M Single Interleave, depending on option
449Yokogawa46590B5E5765 DLM2034   Benchtop 350.0 MHz 40 38 4 2.5 GSa/sec 42 Up to 250 M Single Interleave, depending on option
449Yokogawa46590B595EA0 DLM2054   Benchtop 500.0 MHz 55 38 4 2.5 GSa/sec 42 Up to 250 M Single Interleave, depending on option
 
Filter

Free Text

 

Brands

Bandwidth

From
To

Sample Rate

From
To